Цели

Толеранција

Една од главните цели на овој проект е да ги намалат нивоата на нетолеранција на младите лица кон ставовите и мислењата на другите луѓе

Релевантни вештини

Оспособување на младите лица со соодветни вештини што им се потребни за да бидат помалку подложни на влијанието на радикалните политички движења во ЕУ.

Социјални компетенции

Уште едена многу значајна цел е зајакнување на комуникациските вештини, самодовербата, социјалните компетенции и самопочитта кај младите лица

Иновативно учење

Оспособување на наставници, социјални педагогози, обучувачи и самите вклучени организации со нови иновативни методи и вештини, исто така е приоритет.

Визуелизирање

Создавајќи уметност, изложби и музеи меѓу младите лица не е само цел, туку и услов за успешноста на овој проект.

Овој проект е финансиран со поддршка на Европската Комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторот, и Комисијата неможе да биде одговорна за било каква употреба на информациите кои се содржани во неа.

Нашите партнери

  • Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V.
  • Institut für Visuelle Bildung
  • Center for Development and Education
  • Best Cybernetics
  • Fundacion Intras

Прочитај повеќе...